karate.gr: 121 - ΠΟΠΚ - Διοικητικά Θέματα 

Πρώτη δημοσίευση 24/8/06.

   Αρχική      Επικαιρότητα     Π.Ο.Π.Κ.

Καταχωρήσεις στο karate.gr Διοργανώσεις Χορηγίες-Δωρεές-Υποστήριξη

Άδειες Λειτουργίας Γυμναστηρίων


Η Απόφαση 3433/2006 του Δικαστηρίου

που ακυρώνει τις Εκλογές-Μαϊμού της ΠΟΠΚ

 

 

Copyright © 1945-2045 Θύμιος Περσίδης, Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι!

 

 


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Αριθμός Αποφάσεως 3433/24-8-2006

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Μαρία Παπαδογρηγοράκου, Πρωτοδίκη, τη οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου, και από τον Γραμματέα Χαράλαμπο Υφαντή.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 1η Ιουνίου 2006 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του ενάγοντος Αθλητικού Σωματείου με τη επωνυμία «Αθλητικός Σύλλογος Ειρηνικός Πολεμιστής» που εδρεύει στο Χαϊδάρι Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, και τον οποίο εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Βασίλειος Γιαννόπουλος,

Του εναγομένου: Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε» (ΠΟΠΚ) που εδρεύει στην Αθήνα, το οποίο κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από το πινάκιο δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η αγωγή του, που κατατέθηκε με αριθμό 13599/12-12-2005, προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως ο πληρεξούσιος δικηγόρος του ενάγοντος ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις του. 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την υπ’ αριθμ. 4282/28.1.2006 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο πρωτοδικείο Αθήνας Κωνσταντίνου Σακκά προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αγωγής με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο της 23.3.2006, οπότε η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας επιδόθηκε, σύμφωνα με όσα βεβαιώνονται από το δικαστικό επιμελητή, νομότυπα και εμπρόθεσμα στη νόμιμη εκπρόσωπο πρόεδρο του εναγομένου σωματείου, που εδρεύει στην Αθήνα (άρθρα 126 παρ. 1α, 128 παρ. 1 και 228 του ΚΠολΔ). Αυτό δεν εμφανίστηκε κατά την εκφώνηση της υπόθεσης στη σειρά της εκ του οικείου πινακίου και δεν πήρε μέρος στη συζήτηση αυτής. Πρέπει συνεπώς να δικαστεί ερήμην.

Δικονομικό

Ιστορικό

Καταδίωξης
του Ε. Περσίδη

Κατά το άρθρο 101 ίδιου Κώδικα «Απόφαση της συνέλευσης είναι άκυρη, αν αντιβαίνει στο νόμο ή στο καταστατικό. Την ακυρότητα κηρύσσει το δικαστήριο ύστερα από αγωγή μέλους που δεν συναίνεσε ή οποιουδήποτε άλλου έχει έννομο συμφέρον. Η αγωγή αποκλείεται μετά πάροδο έξι μηνών από την απόφαση της συνέλευσης. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα ισχύει έναντι όλων». (ΑΠ 1227/2002 ΝοΒ 2003. 1014). Εξάλλου διάφορες παρατυπίες και ανωμαλίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διεξαγωγή του έργου της εφορευτικής επιτροπής μπορούν να δώσουν αφορμή σε ακυρωσία. Τα θέματα αυτά αναφέρονται στο σωστό αριθμό, στη σωστή διαδικασία εκλογής και στη σωστή σύνθεση εφορευτικής επιτροπής (μειωμένος αριθμός, τρόπος εκλογής μη προβλεπόμενος από το νόμο και το καταστατικό σύνθεση σε αριθμό μικρότερο από αυτόν που προβλέπει το καταστατικό). Στις παραπάνω περιπτώσεις επιτρέπεται προσβολή της αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 101 του ΑΚ (Κρητικός Δίκαιο Σωματείων και συνδικαλιστικών οργανώσεων τόμος α΄ 19841, 253).

Το ενάγον σωματείο εκθέτει με την κρινόμενη αγωγή του ότι είναι μέλος της εναγομένης ομοσπονδίας που εδρεύει στην Αθήνα και ζητεί την ακύρωση της από 14.8.2005 απόφασης της γενικής συνέλευσης για τους αναφερόμενους σε αυτή λόγους. Ειδικότερα με τον τέταρτο λόγο ακύρωσης εκθέτει ότι η εφορευτική επιτροπή δεν είχε σωστή σύνθεση, διότι είχε μειωμένο αριθμό μελών από τον πρoβλεπόμενo στο καταστατικό. Επιπλέον με τον πέμπτo λόγο ακύρωσης εκθέτει ότι στις αρχαιρεσίες ήταν υποψήφιο μέλος του διoικητικoύ συμβουλίου μέλος της εφορευτικής επιτροπής, το οποίο και εξελέγη, αφού με την παρουσία του στην εφορευτική επιτροπή επηρέασε το εκλογικό αποτέλεσμα. Η κρινόμενη αγωγή παραδεκτώς εισάγεται για να συζητηθεί κατά την τακτική διαδικασία ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου που είναι το καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο (άρθρα 25 παρ. 2 και .17. παρ. 3 του ΚΠολΔ), έχει ασκηθεί εμπροθέσμως εντός της εξάμηνης προθεσμίας του άρθρου 101 του ΑΚ είναι νόμιμη ερειδομένη επί των διατάξεων των άρθρων 97 και 101 του ΑΚ και συνεπώς πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα του ενάγοντος που εξετάστηκε στο ακροατήριο, η οποία εμπεριέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου, και εκτιμάται ανάλoγα με το λόγο γνώσης και το βαθμό αξιοπιστίας του, από όλα τα προσκομιζόμενα από τους διαδίκους έγγραφα, πλήρως αποδείχτηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά που έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης:

Η εναγομένη ομοσπονδία παραδοσιακού καράτε ιδρύθηκε το 1995, το καταστατικό της εναρμονίστηκε με τους ν. 2725/1999 και 2858/2000 και οι τροποποιήσεις του εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 2753/2001 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου που εκδόθηκε κατά την εκούσια δικαιοδοσία. Ο σκοπός της συνίσταται, μεταξύ άλλων, στην κατ’ αποκλειστική της αρμοδιότητα καλλιέργεια, οργάνωση, εξύψωση, διάδοση και εν γένει ανάπτυξη του παραδοσιακού καράτε.

Στις 30.7.2005 το διοικητικό συμβούλιο συγκάλεσε έκτακτη γενική συνέλευση για τις 14.8.2005 με θέματα, μεταξύ άλλων, την εκλογή εφορευτικής επιτροπής και τις αρχαιρεσίες για την εκλογή διοικητικού συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού της εναγομένης οι αρχαιρεσίες για τα όργανα διεξάγονται από εφορευτική επιτροπή που αποτελείται από τρία μέλη και εκλέγεται από τη γενική συνέλευση. Αμέσως μετά την εκλογή της εφορευτικής επιτροπής αυτή συγκροτείται σε σώμα και αναδεικνύει πρόεδρο και γραμματέα, ενώ μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να είναι οι υποψήφιοι για μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Της εφορευτικής επιτροπής προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος χωρίς τη συμμετοχή του οποίου δεν επιτρέπεται να διενεργηθούν αρχαιρεσίες. Η διάταξη αυτή είναι σύμφωνη με το άρθρο 24 του ν. 2725/1999 που ορίζει ότι «οι αρχαιρεσίες για τα όργανα των αθλητικών ομοσπονδιών διεξάγονται από εφορευτική επιτροπή. Ο αριθμός των μελών της και η διαδικασία εκλογής τους ορίζονται από το καταστατικό της ομοσπονδίας». Σημειωτέον ότι όπως προκύπτει από τη γραμματική ερμηνεία της διάταξης του καταστατικού στον αριθμό των 3 μελών δεν περιλαμβάνεται και ο δικαστικός αντιπρόσωπος, αφού τα τρία μέλη έχουν εκλεγεί από πριν και η εφορευτική επιτροπή έχει συγκροτηθεί σε σώμα με ορισμό προέδρου και γραμματέα πριν το διορισμό δικαστικού αντιπροσώπου. Περαιτέρω αποδεικνύεται από το πρακτικό αρχαιρεσιών της 14ης.8.2005 ότι η εφορευτική επιτροπή που διεξήγαγε τις εκλογές δεν είχε σωστή σύνθεση αφού είχε μειωμένο αριθμό μελών, και ειδικότερα αυτή αποτελούσαν δύο μέλη ο Ιωάννης Φλέσσας και ο Χρήστος Δουΐτσης, κατά παράβαση της διατάξεως του καταστατικού που όριζε τριμελή αριθμό. Επιπλέον το μέλος της εφoρευτικής επιτροπής Ιωάννης Φλέσσας ήταν υποψήφιος και εξελέγη και ως τακτικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνοντας 13 ψήφους σε σύνολο 13 ψηφισάντων.

Δικονομικό

Ιστορικό

Καταδίωξης
του Ε. Περσίδη

Επομένως η από 14.8.2005 απόφαση της γενικής συνελεύσεως περί αρχαιρεσιών για διοικητικό συμβούλιο και εξελεγκτική επιτροπής πρέπει να ακυρωθεί λόγω αντιθέσεως της σε διατάξεις του καταστατικού και του νόμου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επηρεάζεται το εκλογικό αποτέλεσμα τη στιγμή που η εφορευτική επιτροπή έχει λιγότερα από τα προβλεπόμενα από το καταστατικό μέλη, και τη στιγμή που το ένα μέλος της εφορευτικής επιτροπής εκλέγεται και μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Ακολούθως παρέλκει η εξέταση των λοιπών λόγων ακυρώσεως και κατά παραδοχή του τέταρτου και πέμπτου λόγου ακυρώσεως πρέπει να γίνει δεκτή η αγωγή ως ουσιαστικά βάσιμη και να ακυρωθεί η από 14.8.2005 απόφαση της γενικής συνελεύσεως περί αρχαιρεσιών για τα όργανα της εναγομένης ομοσπονδίας. Λόγω της ερημοδικίας της εναγομένης πρέπει να οριστεί το προκαταβληθέν παράβολο για την περίπτωση της ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας εναντίoν της παρούσας (άρθρα 501 παρ. 1, 502 παρ. 1 και 505 παρ. 2 ΚΠολΔ), ενώ δε θα γίνει λόγος για δικαστικά έξοδα γιατί στην αγωγή δεν εμπεριέχεται τέτοιο αίτημα (άρθρο 106 του ΚΠολΔ). 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Δικάζει ερήμην της εναγομένης

Ορίζει παράβολο διακοσίων ογδόντα ευρώ (280) για την περίπτωση ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας εναντίον της παρούσης

Ακυρώνει την από 14.8.2005 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης για την εκλογή των καταστατικών οργάνων της εναγομένης ομοσπονδίας με την επωνυμία «πανελλήνια ομοσπονδία παραδοσιακού καράτε» (ΠΟΠΚ).

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα, την 24-8-2006. 

Η Δικαστής                                 Ο Γραμματέας

Μ. Παπαδογρηγοράκου            Χ. Υφαντής


   Από ό,τι βλέπετε, τα λόγια είναι περιττά. Οι υπεύθυνοι για την καταστροφή της ΠΟΠΚ, χωρίς διοίκηση για δύο χρόνια από το 2005 έως το 2007, είναι αυτοί που οργάνωσαν τις παράνομες εκλογές και αυτοί που οφελήθηκαν από αυτές. Και δεν πρόκειται για τυπική ακυρότητα μηδαμινών λόγων. Πρόκειται για καραμπινάτη απάτη για δώδεκα ταυτόχρονα συμβαίνοντες λόγους εκ των οποίων οι δύο είναι τόσο αυταπόδεικτοι (από τα ίδια τα πρακτικά των εκλογών που έγραψαν με τα ίδια τους τα χέρια), ώστε "παρέλκει" η εξέταση των υπολοίπων!

Υπενθυμίζουμε κατωτέρω τη δημοσίευση δημόσιας φωτογραφίας και δημόσιου κειμένου της παράνομης διοίκησης της ΠΟΠΚ στο τεύχος 61, Ιανουαρίου 2006, σελίδα 72 του περιοδικού "Το Μονομάτι του Πολεμιστή", από τους παράνομους, αλλά δημόσιους, αγώνες της ΠΟΠΚ, όπου φαίνονται η παράνομη πρόεδρός της, αλλά δημόσιο πρόσωπο, δικηγόρος κα. Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη και ο εκπαιδευτής του καράτε και παράνομο μέλος του παράνομου ΔΣ κ. Χρήστος Κάκος.

 

 

Δύο χρόνια "παγωμένη" η ΠΟΠΚ με συγκεκριμένους υπεύθυνους! Δύο χρόνια χωρίς διοίκηση σημαίνει ότι κάθε δίπλωμα-μαϊμού που εκδόθηκε για το παραδοσιακό καράτε από τον οποιονδήποτε και σε οποιαδήποτε σχολή ή σύλλογο μέσα σε αυτά τα δυό χρόνια είναι άκυρο, κάθε εγγραφή-μαϊμού συλλόγου-μαϊμού ως μέλους-μαϊμού της ΠΟΠΚ είναι άκυρη, κάθε αγώνας-μαϊμού είναι άκυρος, κάθε συμμετοχή-μαϊμού σε αγώνα του εξωτερικού από εκπρόσωπο-μαϊμού της ΠΟΠΚ είναι άκυρη, κάθε απόφαση του ΔΣ-μαϊμού είναι άκυρη! Κάθε παρουσία της προέδρου-μαϊμού "κοινής αποδοχής-μαϊμού" ή μέλους-μαϊμού του ΔΣ-μαϊμού είναι άκυρη!

Πήξαμε στις ... μαϊμούδες !!!

Παρεπιπτόντως υπενθυμίζω: αριστερά εκπαιδευτής-μαϊμού καράτε με 7 νταν (!) και δεξιά ο Ταρζάν και το ... δίπλωμά του!!!


www.karate.gr    

  Αρχική      Επικαιρότητα     Π.Ο.Π.Κ.