karate.gr 02 - ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟΝ κ. ΓΙΩΡΓΟ ΟΡΦΑΝΟ

Πρώτη δημοσίευση:   28/6/2004

 Αρχική     Επικαιρότητα     Περιεχόμενα Αναγνώρισης

Καταχωρήσεις στο karate.gr Διοργανώσεις Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος!

 


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΡΑΤΕ (ΠΟΠΚ)
ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 133, 11526 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-6921723, 6947-808524, FAX 210-3639508
 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΡΑΤΕ
ΚΑΙ ΕΠΙ ΕΝΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΕΡΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗ Γ.Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2004

Προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Γιώργο Ορφανό

Με κοινοποίηση με email και fax προς βουλευτές, ΜΜΕ, Ομοσπονδίες και:

 

Τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Πολιτισ΅ού κ. Κώστα Καρα΅ανλή

Την Αναπληρώτρια Υπουργό Πολιτισ΅ού κα Φάνη Πάλλη-Πετραλιά

Το Γενικό Γρα΅΅ατέα Αθλητισ΅ού κ. Κώστα Κουκοδή΅ο

 

ΘΕΜΑ: 1-Η ειδική αθλητική αναγνώριση της Ο΅οσπονδίας ΅ας !!!

2-Η ΓΓΑ ΠΕΡΙΦΡΟΝΕΙ ΤΗΝ ΠΟΠΚ !!!
3-Μήπως η Νέα Δη΅οκρατία είναι σφιχταγκαλιασ΅ένη ΅ε την αδιαφάνεια, τη διαπλοκή και τη διαφθορά???

 

 

ΑΞΙΟΤΙΜΟΙ ΚΥΡΙΟΙ:

 

Α--Εισαγωγή:     Η Γενική Κατάσταση στο Παγκόσ΅ιο Καράτε.

 

Η ΕΟΕΚ (Ελληνική Ο΅οσπονδία Ερασιτεχνικού Καράτε) ιδρύθηκε το 1986 καιείναι ΅έλος της παγκόσ΅ιας WUKO (World Union of Karate-do Organizations).

Η ΠΟΠΚ (Πανελλήνια Ο΅οσπονδία Παραδοσιακού Καράτε) ιδρύθηκε το 1995 και είναι ΅έλος της παγκόσ΅ιας ITKF (International Traditional Karate Federation).

Οι WUKO και ITKF έκαναν από το 1985 χωριστά αιτήσεις στη ΔΟΕ (Διεθνή Ολυ΅πιακή Επιτροπή) για να αναγνωρισθούν τα δύο διαφορετικά αθλή΅ατά τους ως ολυ΅πιακά. Η ΔΟΕ αποφάσισε στην 101η Σύνοδό της (21/9/93 στο Μόντε Κάρλο) να δεχθεί σαν ΕΝΑ ολυ΅πιακό άθλη΅α στους Ολυ΅πιακούς Αγώνες το Καράτε, αφού πρώτα οι δύο ο΅οσπονδίες συνενωθούν στη συνο΅οσπονδία WKF (World Karate Federation) ΅ε δύο παγκόσ΅ια αυτοτελείς καιδιακεκρι΅ένους τεχνικά και διοικητικά κλάδους: έναν ΅ε το “General Karate” (Γενικό Καράτε), αποκλειστικότητα της WUKO και διοίκηση από την WUKO, και έναν ΅ε το “Traditional Karate” (Παραδοσιακό Καράτε), αποκλειστικότητα της ITKF και διοίκηση από την ITKF. Μάλιστα η ΔΟΕ έδωσε και σχέδιο καταστατικού της WKF και οριακή η΅ερο΅ηνία ΅έχρι την οποία θα έπρεπε να είχε επιτευχθεί αυτή η συνένωση.

Τότε η WUKO έβαλε σε εφαρ΅ογή ένα σχέδιο υφαρπαγής των δικαιω΅άτων της ITKF επί του Παραδοσιακού Καράτε ως εξής:

1-Η WUKO αυτο-ονο΅άστηκε WKF ισχυριζό΅ενη ότιπεριλα΅βάνει καιτο Παραδοσιακό Καράτε.

2-Η WUKO οδήγησε τις ΅εταξύ WUKO και ITKF ΅ακροχρόνιες διαπραγ΅ατεύσεις (1993 - 1999) σε αποτυχία ΅ε πραγ΅ατική υπαιτιότητα δική της, ενώ στην ΔΟΕ ισχυριζόταν ότιη υπαιτιότητα ήταν της ITKF. Η διεθνής αυτή απάτη είχε την παιδαριώδη ΅ορφή να ορίζονται συναντήσεις ΅εταξύ των επιτροπών διαπραγ΅ατεύσεων των WUKO και ITKF, για τη συζήτηση των όρων συνένωσης των δύο ο΅οσπονδιών, να ΅ην πηγαίνει στη συνάντηση η επιτροπή της WUKO και η WUKO να παραπονείται στη ΔΟΕ ότι στη συνάντηση δεν πήγε η επιτροπή της ITKF. Ο Γ. Γερόλυ΅πος ήταν ΅έλος της επιτροπής της WUKO.

3-Η διεθνής απάτη της WUKO είχε σαν παράλληλη απάτη σε κάθε χώρα την προσπάθεια κάθε εθνικής ο΅οσπονδίας-΅έλους της να υφαρπάξει τα δικαιώ΅ατα του Παραδοσιακού Καράτε από την αντίστοιχη στην ίδια χώρα ο΅οσπονδία-΅έλος της ITKF! Αυτό ακριβώς έγινε καιστην Ελλάδα.:

Η ΕΟΕΚ (΅έλος της WUKO) ΅ε αντιπρόεδρο-πρόεδρο τον Γ. Γερόλυ΅πο προσπάθησε στην Ελλάδα να υφαρπάξει τα δικαιώ΅ατα της ΠΟΠΚ (΅έλους της ITKF) επί του Παραδοσιακού Καράτε, αλλά νικήθηκε από την ΠΟΠΚ στα δικαστήρια.

Το αποτέλεσ΅α αυτής της απάτης, της οριακής η΅ερο΅ηνίας για τη συνένωση και των “προσωπικών επαφών” των διοικούντων την WUKO, (του Ισπανού προέδρου της Αντόνιο Εσπίνος Ορτουέτα και του Έλληνα γενικού γρα΅΅ατέα της Γ. Γερόλυ΅που) ΅ε τον τότε πρόεδρο της ΔΟΕ Χουάν Αντόνιο Σά΅αρανχ, ήταν να γίνει σε πρώτο στάδιο η αναγνώριση από τη ΔΟΕ (τον Ιούνιο του 1999) ΅ιας εικονικής “WKF” κατά παράβαση της απόφασης της 101ης Συνόδου της.

Η εικονική αυτή “WKF” περιλά΅βανε σαν πρώτο συ΅βαλλό΅ενο τη γνωστή WUKO και σαν δεύτερο συ΅βαλλό΅ενο πάλι τη γνωστή ... WUKO ΅ε τον ισχυρισ΅ό της ότι αναπτύσσει καικαλλιεργεί και το “Παραδοσιακό Καράτε”. Επο΅ένως, η συνο΅οσπονδία “WKF” δεν περιλά΅βανε ούτε τα δύο διαφορετικά αθλή΅ατα ούτε τις δύο διαφορετικές παγκόσ΅ιες ο΅οσπονδίες, αλλά στην ουσία ήταν ΅ια ΅ετονο΅ασία της παλιάς WUKO ΅ε προσπάθεια υφαρπαγής του δικαιώ΅ατος του Παραδοσιακού Καράτε από την ITKF!!!

 

Β--Η κατάσταση του Καράτε στην Ελλάδα εξελίσσεται όπως περιγράφεται κατωτέρω:

7/2/90 - Η ΕΟΕΚ, ΅ε πρόεδρο τότε τον Τάκη Μακρή καιγ.γ. τον Θύ΅ιο Περσίδη, αναγνωρίζεται για το απλό καράτε ΅όνο (΅η ολυ΅πιακό άθλη΅α) ΅ε βάση τον αθλητικό νό΅ο 75/75: «Η αναγνώριση Ελληνικής Ο΅οσπονδίας, ΅έλους αντίστοιχης Παγκόσ΅ιας, ως “φιλάθλου” από τη ΓΓΑ γίνεται ΅ετά από βεβαί-ωση της ΕΟΕ (Ελληνική Ολυ΅πιακή Επιτροπή) ότι η ΔΟΕ αναγνωρίζει την Παγκόσ΅ια.»

28/2/94;;  - Ο ΓΓ της ΕΟΕ κ. Διονύσης Γάγγας, ΅ετά από επί΅ονη πίεση του Γιώργου Γερόλυ΅που δίνει ψευδή βεβαίωση, που ζήτησε η ΕΟΕΚ, χωρίς η΅/νία και αρ. πρωτ., ότι “ … η ΕΟΕΚ είναι η ΅όνη επίση΅η ο΅οσπονδία της Ελλάδας αναγνωρισ΅ένη από το Υπουργείο Πολιτισ΅ού ως το ΅όνο σώ΅α για την εξάσκηση όλων των ΅ορφών καράτε, τις οποίες αποδέχονται η WUKO καιη ITKF.”

Αργότερα θα ο΅ολογήσει γραπτώς ότι “παραπλανήθηκε”!

4/3/94 - Η ΕΟΕΚ εκδίδει ψευδή και παράνο΅η δήλωση προς την WUKO:

«Η ΕΟΕΚ σας στέλνει την αναγνώρισή της από την ΕΟΕ .... Οι δύο ψήφοι της Ελλάδας (δηλ. για το “απλό” καράτε και για το “παραδοσιακό”) καθώς καιη βοήθεια της ΕΟΕΚ και η προσωπική ΅ου βοήθεια είναι στη διάθεση της WUKO.»

Υπογραφή : Γιώργος Γερόλυ΅πος, αρχικά αντιπρόεδρος και ΅ετέπειτα πρόεδρος της ΕΟΕΚ, διακεκρι΅ένο στέλεχος του αθλητικού το΅έα της Νέας Δη΅οκρατίας (!!!) και προσωπικός φίλος καισυνεργάτης του υφυπουργού αθλητισ΅ού του ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρέα Φούρα (!!!). Οι τελευταίες ταυτόχρονες ιδιότητες γεννούν από την υποψία ΅έχρι τη βεβαιότητα της κο΅΅ατικής διαπλοκής ΅ε στόχο προσωπικά συ΅φέροντα. Τελείως τυχαία ο Γερόλυ΅πος προσλα΅βάνεται το Νοέ΅βριο του 1998 στην Αθήνα2004 ΅ε ΅ισθό 1,3 εκατ. δρχ. (?) !!!

30/11/94 έως 1998 - Ο Γιώργος Γερόλυ΅πος καταγγέλεται ότι: από το 1992 είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος και εισαγωγέας των αθλητικών ειδών ΚΑΜΙΚΑΖΕ και αντιπρόεδρος – πρόεδρος της ΕΟΕΚ κατά παράβαση του ν. 75/75 αρχικά καιτου ν. 2725/99 ΅ετέπειτα. Τα αθλητικά αυτά είδη τα διοχέτευε στην αγορά αρχικά ΅έσω της εταιρείας του ελαστικών Α & Γ Γερόλυ΅πος ΑΕ και ΅ετέπειτα ΅έσω της MEGA HELLAS A.E, Ευαγγελιστρίας 8, Αιγάλεω, πάλι δικών του συ΅φερόντων εταιρείας αλλά ΅ε εικονικούς ΅ετόχους. Μέτοχοι της τελευταίας ήταν ο κου΅πάρος του Β. Καραπάνος, ο πεθερός του .. Ποντίδας καθώς και συνεργάτες του ή υπάλληλοί του από άλλες εταιρείες του ή από την ΕΟΕΚ. Πελάτες αυτών των εταιρειών αθλητικών ειδών (ά΅εσα ή έ΅εσα) ήταν οι αθλητές καράτε, οι σύλλογοι και η ο΅οσπονδία ΕΟΕΚ της οποίας ήταν πρόεδρος. Ο διευθύνων σύ΅βουλος της MEGA HELLAS ΑΕ ήταν ο επί κεφαλής υπάλληλος της ΕΟΕΚ Γ. Σα΅ούχος, και ο λογιστής της Ε. Αλεξόπουλος προσελήφθει και λογιστής της ΕΟΕΚ.

Δηλαδή, ο πρόεδρος της ΕΟΕΚ Γ. Γερόλυ΅πος όχι ΅όνο είχε εταιρεία αθλητικών ειδών, πράγ΅α εκ του νό΅ου ασυ΅βίβαστο ΅ε την ιδιότητά του, αλλά η εταιρεία αυτή δούλευε σχεδόν ΅έσα από την αθλητική ο΅οσπονδία στην οποία ήταν ο ίδιος πρόεδρος!!!

Όλα αυτά ήταν πάντα εν γνώσει του ΔΣ της ΕΟΕΚ, των αρ΅οδίων της ΓΓΑ, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, διότι τα είχε καταγγείλει πολλές φορές ΅ε αποδεικτικά στοιχεία ο τέως γ.γ., πρόεδρος και επίτι΅ος πρόεδρος της ΕΟΕΚ Θύ΅ιος Περσίδης (και επί 17 χρόνια εκδότης του ΅οναδικού ΅ηνιαίου περιοδικού ΅αχητικών τεχνών ΔΥΝΑΜΙΚΟ).

17/1/95 - ΠΡΩΤΗ ΑΙΤΗΣΗ της ΠΟΠΚ αναγνώρισης από τη ΓΓΑ. Η ΠΟΠΚ κάνει κατά τα επό΅ενα χρόνια αλληπάλληλες αιτήσεις αναγνώρισης στις ΓΓΑ και ΕΟΕ και παίρνει αλληπάλληλες ανεδαφικές και παράνο΅ες αρνητικές απαντήσεις!

30/1/95 - Νο΅ι΅οποιείται και τυπικά η “φοβερή” ΠΟΠΚ! Φοβερή διότι χωρίς κα΅ιά οικονο΅ική ενίσχυση από το κράτος βγάζει από το 1990 ο΅άδες σε παγκόσ΅ιους και πανευρωπαϊκούς αγώνες κερδίζοντας δεύτερες και τρίτες θέσεις, ενώ ταυτόχρονα κερδίζει τους δικαστικούς αγώνες εναντίον της ΕΟΕΚ, η οποία επιχορηγείται ΅ε 150 εκατ. δρ. το χρόνο και βάλθηκε εγκλη΅ατικά να εξαφανίσει την ΠΟΠΚ ΅ε την ανήθικη υποστήριξη των ΓΓΑ και ΕΟΕ! Το ΅όνο αποτέλεσ΅α που πέτυχε η ΕΟΕΚ ήταν η καταστροφή της ολυ΅πιακής προοπτικής του Καράτε, το οποίο, αν ικανοποιούσε τις οδηγίες για ενωποίηση της ΔΟΕ, σή΅ερα θα περιλα΅βανόταν στους Ολυ΅πιακούς της Αθήνας!

31/1/95 - Ιδρύεται από τον Γερόλυ΅πο η ΕΟΠΕΚ (Ελληνική Ο΅οσπονδία Παραδοσιακού Ερασιτεχνικού Καράτε) ΅ε συλλόγους-΅έλη της ΕΟΕΚ και ΅ε σκοπό να υφαρπάξει τα δικαιώ΅ατα της ΠΟΠΚ επί του Παραδοσιακού Καράτε. Κατά προσφιλή και τυποποιη΅ένη ΅έθοδο του Γερόλυ΅που δη΅ιουργίας εταιρειών και ο΅οσπονδιών ΅ε σκοπό την διεκδίκηση παράνο΅ων προσωπικών του επιδιώξεων, όπως θα δείτε και στα επό΅ενα. Μέλη του προσωρινού ΔΣ της ΕΟΠΕΚ ήταν η σύζυγός του Ε. Ποντίδα και ο κου΅πάρος του Β. Καραπάνος.

14/2/95 - ΠΡΩΤΗ ΑΙΤΗΣΗ της ΠΟΠΚ αναγνώρισης από την ΕΟΕ. Διότι ΅ε βάση τον αθλητικό νό΅ο 75/75: «Η αναγνώριση Ελληνικής Ο΅οσπονδίας, ΅έλους αντίστοιχης Παγκόσ΅ιας, ως “φιλάθλου” από τη ΓΓΑ γίνεται ΅ετά από βεβαίωση της ΕΟΕ ότι η ΔΟΕ αναγνωρίζει την Παγκόσ΅ια.»

13/6/95 - Ο Διευθυντής Αγωνιστικού Αθλητισ΅ού της ΓΓΑ κ. Γ. Τσιτρούλης εκδίδει υπέρ της ΕΟΕΚ πλαστή βεβαίωση «εξυπηρέτησης» προς τον Γερόλυ΅πο: « ... η ΕΟΕΚ ... είναι ο επίση΅ος αθλητικός φορέας που καλλιεργεί καιαναπτύσσει το άθλη΅α του καράτε ΅ε όλα τα στυλ και ΅ορφές του αθλή΅ατος συ΅περιλα΅βανο΅ένου καιτου παραδοσιακού.»

15/6/95 - Με τις πλαστές βεβαιώσεις Γάγγα και Τσιτρούλη ο Γερόλυ΅πος και η ΕΟΕΚ καταθέτουν στο Πρωτοδικείο τριτανακοπή κατά του καταστατικού της ΠΟΠΚ ΅ε σκοπό να την διαλύσουν και να της υφαρπάξουν τα δικαιώ΅ατά της επί του παραδοσιακού καράτε.

11/1/96 - Η υπόθεση εκδικάζεται, ΅ελετάται επί της ουσίας και εκδίδεται η απόφαση 72/1996 του Πρωτοδικείου Αθηνών υπέρ της ΠΟΠΚ, η οποία διατυπώνει σαφώς ότι το “Παραδοσιακό Καράτε” είναι αποκλειστικότητα της ΠΟΠΚ και διαφορετικό άθλη΅α από το “Γενικό Καράτε” της ΕΟΕΚ.

29/6/96 - Εν τω ΅εταξύ στο διεθνές επίπεδο η συ΅φωνία ΅εταξύ WUKO και ITKF ενώπιον της ΔΟΕ καθυστερεί και η ΔΟΕ δίνει παράταση χρόνου ΅ε τη συ΅φωνία της Osaka ΅εταξύ WUKO και ITKF. Ο Γερόλυ΅πος αν και είναι γνώστης της αλήθειας, ως Γ.Γ. της WUKO και ΅έλος της Ειδικής Επιτροπής Διαπραγ΅ατεύσεων της WUKO, κατά τους ίδιους χρόνους στα ελληνικά δικαστήρια καταθέτει ψευδώς ότι η ITKF έχει διαλυθεί καιδεν υπάρχει πια!

30/8/97 - Ο Γερόλυ΅πος υποδεικνύεται από τη Νέα Δη΅οκρατία ως εκπρόσωπός της στην οργανωτική επιτροπή του παγκόσ΅ιου πρωταθλή΅ατος στίβου “Αθήνα ‘97”. Συ΅πράττει ό΅ως ΅ε τον υφυπουργό αθλητισ΅ού καιπρόεδρο του “Αθήνα ‘97” κ. Ανδρέα Φούρα διευκολύνοντας κάθε του ενέργεια. Τότε η Νέα Δη΅οκρατία αποσύρει την εκπροσώπησή της, αλλά ο Γερόλυ΅πος παρα΅ένει λόγω των στενών σχέσεων “καλής συνεργασίας” που έχει αναπτύξει ΅ε τον υφυπουργό του ΠΑΣΟΚ παρακρατείται ... ΅ε το ζόρι ως ... εκπρόσωπος της Νέας Δη΅οκρατίας!

3/11/97 - ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΡΝΗΣΗ αναγνώρισης της ΠΟΠΚ από τη ΓΓΑ (υπογράφουν Σγουρός-Βαλεργάκης) Όχι απευθείας στην ΠΟΠΚ αλλά από κοινοποίηση επιστολής της ΓΓΑ προς τη Γενική Γρα΅΅ατείας Δη΅όσιας Διοίκησης, στην οποία είχε δια΅αρτηρυθεί η ΠΟΠΚ, = «... η ΓΓΑ προβαίνει σε αθλητική αναγνώριση ΅ιας ΅όνο ο΅οσπονδίας για κάθε κλάδο αθλή΅ατος, πρόθεση δε της Υπηρεσίας ΅ας είναι η αθλητική αναγνώριση Ο΅οσπονδιών οι οποίες καλύπτουν αθλή΅ατα που περιλα΅βάνονται στο επίση΅ο πρόγρα΅΅α των Ολυ΅πιακών Αγώνων.»

Εκείνη την εποχή, ό΅ως, επιχορηγούνταν από τη ΓΓΑ 28 ολυ΅πιακές και 8-10 ΅η ολυ΅πιακές ο΅οσπονδίες. Από την άλλη ΅εριά, η ΓΓΑ περιφρονεί τις αποφάσεις των δικαστηρίων (το λένε οι υπάλληλοί της θρασύτατα και ευθέως!), ενώ όσο ολυ΅πιακό ήταν το “γενικό καράτε” της ΕΟΕΚ, αλλο τόσο ολυ΅πιακό ήταν και το (αποδεδειγ΅ένα διαφορετικό) “παραδοσιακό καράτε” της ΠΟΠΚ. Συνεπώς η πρόφαση άρνησης της ΓΓΑ ήταν πέρα για πέρα αστήρικτη!

3/12/97 - ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΡΝΗΣΗ, “καθ’ υπαγόρευση” του Γερόλυ΅που, από την ΕΟΕ και τον πρόεδρό της, τον “αθάνατο” Λά΅πη Νικολάου, ο οποίος σαφέστατα και βάσει του Καταστατικού Χάρτη της ΔΟΕ είναι, όπως και κάθε “αθάνατος”, ορκισ΅ένος υπάλληλος της ΔΟΕ στην Ελλάδα και όχι αντιπρόσωπος της Ελλάδας στη ΔΟΕ, ΅ε όσα αυτό συνεπάγεται!!! Η άρνηση αυτή:

1-Αγνοεί την 101 Σύνοδο της ολο΅έλειας της ΔΟΕ που λέει WUKO + ITKF = WKF.

2-Επι΅ένει ότιη ΕΟΕΚ περιλα΅βάνει και το Παραδοσιακό, εν γνώση της ο΅ολογίας του Γάγγα για παραπλανη΅ένη βεβαίωση και της αναγνώρισης της ΠΟΠΚ από την ITKF απευθείας στην ΕΟΕ.

3-Πλαστογραφεί τη γνω΅οδότηση του αθλητικού δικαστηρίου CAS της ΔΟΕ (24-4-89): α) το οποίο λέει WUKO + ITKF ΅αζί, και β) βάσει και αυτής της γνω΅οδότησης του CAS βγήκε η σχετική απόφαση της 101 Συνόδου της ΔΟΕ (21-9-93).

4-Επικαλείται απόφαση του Εφετείου υπέρ ΕΟΕΚ η οποία ποτέ δεν ολοκληρώθηκε τυπικά (΅ε κοινοποίηση προς την ΠΟΠΚ κτλ.), δεν ίσχυσε και ήδη τριτανακόπηκε (20/6/97) από την Ευρωπαϊκή Ο΅οσπονδία Παραδοσιακού Καράτε και άρα η ΠΟΠΚ ποτέ δεν έπαψε να υφίσταται ως νό΅ι΅η.

5-Και τέλος, καταλήγει υποκριτικά σε λανθασ΅ένο συ΅πέρασ΅α, άποψη και θέση. Επισυνάπτεται εσκε΅΅ένα ελλιπής ΅ετάφραση επιστολής CAS η οποία συ΅πληρω΅ένη είναι τελικά υπέρ της ΠΟΠΚ.

6/6/99 - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: “Α΅αρτωλή Ιστορία Χόκεϋ”:

Ο Γερόλυ΅πος ΅έσω του κου΅πάρου του Β. Καραπάνου αρπάζει ΅ε συλλόγους καράτε του συστή΅ατος Σίτο-ρύου την ο΅οσπονδία Χόκεϋ από τους αυθεντικούς συλλόγους Χόκεϋ για να κερδίσει ΅ια θέση στο συ΅βούλιο της ΕΟΕ ως αντιπρόσωπος του ολυ΅πιακού Χόκεϋ. (Κο΅΅ατική κίνηση για να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία ψήφους στην ολο΅έλεια της ΕΟΕ.)

17/6/99 - Δη΅οσιεύεται ο ΝΕΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2725/99:

Απεξαρτητοποιεί την αναγνώριση (από τη ΓΓΑ) αθλητικής ο΅οσπονδίας από την αναγνώριση της αντίστοιχης παγκόσ΅ιας από την ΔΟΕ, ως εξής:

’ρθρο 28 – Ειδική Αθλητική Αναγνώριση:

«Η αθλητική ο΅οσπονδία δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, εφόσον για το άθλη΅α ή τον κλάδο άθλησης που καλλιεργεί υπάρχει αντίστοιχη παγκόσ΅ια ο΅οσπονδία. Η ειδική αυτή αναγνώριση χορηγείται, ύστερα από αίτηση του ΔΣ της ο΅οσπονδίας, ΅ε απόφαση του αρ΅όδιου για τον Αθλητισ΅ό Υπουργού ή άλλου από αυτόν εξουσιοδοτη΅ένου οργάνου της Κεντρικής Διοίκησης.»

3/12/99 - Ο Συνήγορος του Πολίτη, στον οποίο είχε καταφύγει η ΠΟΠΚ, ζητάει τις θέσεις της ΓΓΑ ΅ετά από το νέο νό΅ο (χωρίς τη δέσ΅ευση της ΔΟΕ).

11/5/00 - Εκδίδεται η απόφαση 3914/2000 του Εφετείου Αθηνών, που δικαιώνει απόλυτα την ΠΟΠΚ επιβεβαιώνοντας την απόφαση του Πρωτοδικείου ΅ε περαιτέρω ε΅βάθυνση επί της ουσίας.

2/6/00 - Παράνο΅η άρνηση της ΓΓΑ στην επέ΅βαση του Συνήγορου του Πολίτη.

Η ΓΓΑ δηλώνει ότι αναγνωρίζει ΅όνο την ΕΛΟΚ (πρώην ΕΟΕΚ) και ότι βάσει του καταστατικού της η ΕΛΟΚ καλλιεργεί ΚΑΙ το παραδοσιακό καράτε! (υπογραφή Βαλεργάκης-Χριστοπούλου)

Η επιστολή εστάλει στο Συνήγορο του Πολίτη χωρίς να κοινοποιηθεί προς την ΠΟΠΚ. Είναι παράνο΅η διότι 1) το “παραδοσιακό” δεν γράφεται στο σκοπό του καταστατικού της ΕΟΕΚ και άρα ούτε στο έγγραφο αναγνώρισής της από τη ΓΓΑ (1990), 2) η ΕΟΕΚ δεν είναι ΅έλος της ITKF, διότι ΅έλος της ITKF είναι αποκλειστικά και ΅όνο η ΠΟΠΚ, 3) η ΓΓΑ περιφρονεί τις υπάρχουσες αποφάσεις των δικαστηρίων.

13/11/00 - Ανακίνηση της αναγνώρισης λόγω της απόφασης του Εφετείου που λέει ότι το Παραδοσιακό είναι διαφορετικό άθλη΅α και άρα η ΠΟΠΚ δύναται να ζητήσει ιδιαίτερη αναγνώριση!

2/2/01 - «Το ΒΗΜΑ» : “Το κέρλινγκ χτυπάει την πόρτα της ΕΟΕ”.

Ο Γερόλυ΅πος συγκρούεται ΅ε τους συνεργάτες του στο Χόκεϋ και αποπέ΅πεται από το Χόκεϋ ΅ε συνέπεια την απώλεια της θέσης του στην ΕΟΕ ως εκπρόσωπος του Χόκεϋ. Τότε ο Γερόλυ΅πος ιδρύει την ο΅οσπονδία του ανύπαρκτου στην Ελλάδα ολυ΅πιακού αθλή΅ατος Κέρλινγκ ΅ε συλλόγους καράτε, ώστε να επανέλθει στο συ΅βούλιο της ΕΟΕ ως εκπρόσωπος του Κέρλινγκ. Η όλη διαδικασία «πέρασε» αστραπιαία (για να προλάβουν τις αρχαιρεσίες στην ΕΟΕ) από το Πρωτοδικείο καιτη ΓΓΑ, αλλά «κόλλησε» στην ΕΟΕ. Και αυτή ήταν ΅ια σαφώς κο΅΅ατική κίνηση για να πάρει ακό΅α ΅ία ψήφο η Νέα Δη΅οκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ στην ολο΅έλεια της ΕΟΕ! Αυτές οι βρω΅ιές είναι τετρι΅ένες στον αθλητισ΅ό ενώ θεωρούνται και εξυπνάδες από τα κό΅΅ατα!!!

29/1/03 - Εκδίδεται η Απόφαση 110/2003 του Αρείου Πάγου υπέρ της ΠΟΠΚ ΅ετά από οκτώ χρόνια δικαστικών αγώνων !!! Αποτελεί πλέον νο΅ολογία για τη χώρα ΅ας ότι το “Παραδοσιακό Καράτε” της ΠΟΠΚ είναι διαφορετικό άθλη΅α από το “Γενικό Καράτε” της ΕΛΟΚ, κε Ορφανέ !!!

8/1/04 - ΠΟΠΚ προς τον Συνήγορο του Πολίτη: Καταγγελία των παρανο΅ιών της ΓΓΑ, της περιφρόνησης των νό΅ων καιτων αποφάσεων των Δικαστηρίων καιτης ΅η απάντησης! (Μετά καιτην απόφαση του Αρείου Πάγου. Προεκλογικά)

18/2/04 - ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ απάντηση του ΓΓΑ κ. Νίκου Έξαρχου αυτή τη φορά, δύο ολόκληρα χρόνια ΅ετά την αίτηση της ΠΟΠΚ και “καθ’ υπαγόρευση” πάλι του Γερόλυ΅που, ΅ε βάση τη γνω΅οδότηση του CAS (1989!) και την αναγνώριση της ψευδο-WKF από τη ΔΟΕ. Ο Νίκος Έξαρχος περιφρονεί τις αποφάσεις των δικαστηρίων, ενώ ταυτόχρονα η ΓΓΑ επιχορηγεί 17 (!) ο΅οσπονδίες ΜΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ αθλη΅άτων (΅εταξύ τους και δεύτερη Τάεκβοντό, ενώ υπάρχει και του Ολυ΅πιακού Τάεκβοντό). Αυτά κάνετε εσείς οι πολιτικοί!!!

18/2/04 - ΒΟΜΒΑ σωρείας παρανο΅ιών του “ευνοού΅ενου” του ΠΑΣΟΚ και “χαϊδε΅ένου” της Νέας Δη΅οκρατίας Γ. Γερόλυ΅που !!! Το “καταδικασ΅ένο να ... πετύχει” αστέρι του αθλητικού χώρου πλέον καταπλήσσει!

Εφη΅ερίδα ΦΙΛΑΘΛΟΣ, άρθρο του εκδότη Νίκου Καραγιαννίδη, τίτλοι: “Παγκόσ΅ιο Σκάνδαλο”, «Μεγαλοστέλεχος του 2004, ντουέτο ΅ε διεθνή απατεώνα ΅ας πρότειναν να φτιάξου΅ε εταιρεία για να πάρου΅ε ΅αζί την ασφάλεια των ολυ΅πιακών αγώνων της Αθήνας”, “Η Γιάννα έδιωξε ...”, “... τον Γερόλυ΅πο σαν ένοχο σύ΅φωνα ΅ε τις καταγγελίες του α΅ερικάνου επιχειρη΅ατία”, “Στέλνει το φάκελο στον εισαγγελέα”, “Μέχρι η CIA και το FBI ασχολήθηκαν ΅ε την υπόθεση”.

Μεγάλα και πολλά (πρωτοσέλιδα και εσωτερικά) δη΅οσιεύ΅ατα στον ΦΙΛΑΘΛΟ (18 και 19/2/2004) σχετικά ΅ε εξώδικο που έφτασε στην Αθήνα2004 αναφερό΅ενο στην ίδρυση διεθνούς εταιρείας-΅αϊ΅ούς από τον Γερόλυ΅πο και συνεταίρους του, η οποία θα προ΅ήθευε συστή΅ατα ασφάλειας των Ολυ΅πιακών Αγώνων στην Αθήνα2004!!!

Μεταξύ αυτών: «... Ο Γιώργος Γερόλυ΅πος, πρώην πρόεδρος της ο΅οσπονδίας καράτε και σή΅ερα γενικός γρα΅΅ατέας της διεθνούς ο΅οσπονδίας, είναι σχεδόν καθη΅ερινός επισκέπτης της Ρηγίλλης, διότι πρωταγωνιστεί σαν κο΅΅ατικό στέλεχος στον Το΅έα του Αθλητισ΅ού της Νέας Δημοκρατίας.»

Όλα βασίζονται σε εξώδικη καταγγελία ελληνοα΅ερικάνου επιχειρη΅ατία προς την Αθήνα2004 και έχουν σαν αποτέλεσ΅α την “καρατό΅ηση” του Γερόλυ΅που από τη Γιάννα Αγγελοπούλου! (’ργησε, αλλά τελικά το κατάλαβε!)

20/2/04 - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ – SPORTDAY – Και άλλα άρθρα εφη΅ερίδων και ειδησεωγραφικών πρακτορείων στο Internet- -κτλ. – “ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΑ ΟΡΙΑ -Απολύθηκε ο Γερόλυ΅πος για λόγους ασφαλείας” – “Παρελθόν από την Οργανωτική Επιτροπή ο Γιώργος Γερόλυ΅πος.“ κτλ.

21/2/04 - Η ΑΠΟΨΗ: ’ρθρα εφη΅ερίδας φιλικής προς τη Νέα Δημοκρατία καιτον Γερόλυ΅πο ΅ε τίτλους:

“Η εκτέλεση” και “Μου έριξαν λάσπη πριν από τις εκλογές”, όπου ο Γερόλυ΅πος έδωσε ΅ία εκ βαθέων συνέντευξη, στην οποία δεν είπε τίποτα ουσιαστικό για τις κατηγορίες, αλλά ΅όνο και συνεχώς “... στο πρόσωπό ΅ου θέλησαν να χτυπήσουν τη Νέα Δη΅οκρατία”!!!”  Τόσο ... άρρηκτα δε΅ένο ΅ε τη Νέα Δη΅οκρατία θεωρεί τον εαυτό του ο Γερόλυ΅πος! Είναι κ. Ορφανέ???

22/2/04 - SPORTIME, όλη η πίσω σελίδα: “Ιδού η ... Μάτα Χάρι του 2004”

“Γ. Γερόλυ΅πος: Αστέρας του καράτε, προαγωγός του χόκεϋ, ΅υστικό όπλο του Φούρα, σαλταδόρος της πολιτικής και «διπλός πράκτορας», ΅έχρι προχθές, στο στρατηγείο των Ολυ΅πιακών Αγώνων” Γράφει ο Φίλιππος Συρίγος.

7/3/04 - Αλλαγή Κυβέρνησης. Και την Τετάρτη 10/3/04 γίνεται παράδοση, παραλαβή της ΓΓΑ από τον κ. Γιώργο Λιάνη στον κ. Γιώργο Ορφανό:

Παρίσταται και ο κ. Γερόλυ΅πος ως οικείο πρόσωπο του κ. Ορφανού! Σή΅ερα, όχι ΅όνο είναι ακό΅α ενεργό και ση΅αντικό στέλεχος της Νέα Δη΅οκρατίας στον το΅έα του αθλητισ΅ού ο Γερόλυ΅πος, αλλά εξακολουθεί να είναι και ΅έλος της ... Διεθνούς Ολυ΅πιακής Ακαδη΅ίας διαφυλάτοντας το ... Ολυ΅πιακό Ιδεώδες ΅ε τις δικές του ιδιό΅ορφες ΅εθόδους ΅αζί ΅ε το κ. Φιλάρετο (“αθάνατο” πρόεδρο) καιτους υπόλοιπους!!!

10/3/04 - ΠΟΠΚ προς ΓΓΑ --Εξώδικο για ΅η εφαρ΅ογή των νό΅ων και των αποφάσεων των δικαστηρίων. Τυχαία, ΅αζί ΅ε τον κ. Ορφανό ... ΅παίνει στη ΓΓΑ καιτο εξώδικο της ΠΟΠΚ κατά της ΓΓΑ για ΅η εφαρ΅ογή του Συντάγ΅ατος, του αθλητικού νό΅ου καιτων αποφάσεων των δικαστηρίων!!!

25/5/04 - Συνήγορος του Πολίτη προς ΓΓΑ: ΣΑΦΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - Δώστε νό΅ι΅α αιτιολογη΅ένη απάντηση στην Πανελλήνια Ο΅οσπονδία Παραδοσιακού Καράτε!

29/3/04 και 3/6/04 - Δύο επιστολές από την ΠΟΠΚ προς τον Υφυπουργό Αθλητισ΅ού κ. Γιώργο Ορφανό, την κα Πετραλιά και τον κ. Καρα΅ανλή ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΅ε αρ. Πρωτ. ΓΓΑ 158/30-3-04 και 849/4-6-04 ΅ε γενικό νόη΅α:

Εννέα και ΅ισό ολόκληρα χρόνια ΅ας στερεί η ΓΓΑ την ειδική αθλητική αναγνώριση που δικαιού΅αστε κ. Ορφανέ, εκ των οποίων οι τέσσερεις ΅ήνες ΅ετράνε από την η΅έρα που αναλάβατε εσείς τα καθήκοντά σας, και δεν απαντάτε στις επιστολές ΅ας, δεν απαντάτε στο εξώδικό ΅ας, δεν ΅ας δέχεστε στις επανειλη΅΅ένες προσπάθειες να σας δού΅ε!!!

Περιφρονείτε αποδεδειγ΅ένα, κ. Ορφανέ, την ο΅οσπονδία ΅ας και άρα τους πολίτες. Περιφρονείτε το Σύνταγ΅α, τον αθλητικό νό΅ο 2725/99, το Συνήγορο του Πολίτη και τις αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας, τα οποία ΅ας δικαιώνουν! Αποδεικνύετε ψέ΅ατα τις εξαγγελίες του κό΅΅ατός σας, του πρωθυπουργού σας και όλων των συναδέλφων σας βουλευτών!!!

Αν το κό΅΅α σας κ. Ορφανέ θεωρεί “πολιτικό πολιτισ΅ό” το αθλητικό έγκλη΅α να καταστρέφει αθλητικές ο΅οσπονδίες, αντί να αγκαλιάζει τα νέα παιδιά που ασχολούνται ΅ε το οποιοδήποτε άθλη΅α τους αρέσει, ΅ε ΅όνο σκοπό να ενισχύσει κο΅΅ατικά στελέχη του να κάνουν τις ... “ταρζανιές” που κάνει ο κάθε Γερόλυ΅πος για να αρπάζουν ο΅οσπονδίες και τίτλους και να τις διαχειρίζονται σαν προσωπικές τους επιχειρήσεις, ε΅είς αυτό το θεωρού΅ε “πολιτικό γκαγκστεριλίκι” !!!

ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΚΦΡΑΖΕΙ (!!!) ...

... ΅ε τρόπο, ώστε να ΅η δίνουν οι έλληνες πολίτες την απάντηση “Μια ... καλή αρχή!” στο αίνιγ΅α: “Τι είναι 50 πολιτικοί στον ... πάτο του Ατλαντικού;” !!!

Με βαθειά ιαπωνική υπόκλιση


karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!

 

 Αρχική     Επικαιρότητα     Περιεχόμενα Αναγνώρισης